Telefoon Post Risicobeheer   0592 265 165

Dienstenwijzer

Graag willen wij u als klant op de hoogte stellen van de adviezen en diensten waarvoor u bij ons terecht kunt. In deze dienstenwijzer leggen wij graag aan u uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

Wie zijn wij?

Post Risicobeheer is een onafhankelijk en betrouwbaar financieel dienstverlener, die zich bezighoudt met de advisering en het beheer van risico’s voor ondernemingen en ondernemers.
Graag bouwen wij een lange termijn relatie met u op. Wij vinden dat ons advies over risico’s en verzekeren geen momentopname mag zijn, maar in overleg met u op periodieke basis plaats moet vinden. Uw wensen en uw persoonlijke situatie vormen daarbij het uitgangspunt voor ons advies en juist die kunnen veranderen.
Met onze jarenlange ervaring en dienstverlening bieden wij u inzicht, gemak, tijd- en kostenbesparing en de zekerheid dat het goed geregeld is én blijft. Hierdoor kunt u zich nog meer richten op het waarmaken van uw eigen ambities.

Adviesvrij
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.
 Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen of banken.
Via onze serviceprovider Cascade Verzekeringsgroep hebben wij de beschikking over meer dan 50 verzekeraars en diverse op maat gemaakte volmacht producten van Cascade Assuradeuren.

Registraties
Post Risicobeheer is bij een aantal organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. 
Alleen als een onderneming aan de strenge eisen van de AFM voldoet, ontvangt zij een vergunning om bepaalde financiële diensten te verlenen. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12043748. Het register van vergunninghouders kunt u vinden op afm.nl/registers.
Post Risicobeheer heeft een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
• Schadeverzekeringen

• Inkomensverzekeringen

• Zorgverzekeringen
• Levensverzekeringen
• Spaarrekeningen Betaalrekeningen

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Uiteraard doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u ons hierover direct te informeren. Wij zullen dan ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u contact zoeken met het Klachteninstituut, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij het KiFiD is 300.016205. Het register kunt u vinden op kifid.nl.

Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 64564495.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij zijn ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De taken en bevoegdheden van deze instantie staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.
Ons meldingsnummer is 1620327 en u kunt ons in het openbare register vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl. Op deze site vindt u eveneens nadere informatie.

Wat doen wij voor u?

Als risicoadviseur zijn wij in staat om integraal inzicht te geven in de risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit van een onderneming en een advies uit te brengen op welke wijze de onderneming en de ondernemer met deze risico’s kan omgaan.

Hierbij hanteren wij de volgende werkwijze:

• Het integraal inventariseren van de risico’s bij een ondernemer en het inzicht geven in wat de mogelijke gevolgen zijn in relatie tot zijn bedrijfsdoelstellingen.

• Het inzichtelijk maken van kansen en bedreigingen en het geven van onafhankelijk advies over beheersmaatregelen.

• Het op basis daarvan de ondernemer begeleiden om bewuste keuzes te maken met als doel de continuïteit en duurzaamheid van zijn onderneming te waarborgen.

Wij hebben ons gespecialiseerd in de advisering en het beheer van risico’s voor bedrijven direct en indirect gelieerd aan de agrarische sector.
Voor de grote en complexe risico’s hebben wij via onze serviceprovider Cascade Verzekeringsgroep toegang tot de assurantiebeurs. Hier verzekeren wij omvangrijke en complexe risico’s. Het risico wordt dan gespreid over verschillende verzekeringsmaatschappijen. Dus wij zijn ook uw partner voor risico’s die niet binnen een standaardproduct passen.

Hoe gaan wij voor u te werk?

Post Risicobeheer is zich er zeer van bewust dat verzekeringen en financiële producten voor de meeste mensen geen alledaagse kost zijn. Daarnaast is elke klant voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden.
 In het algemeen is onze dienstverlening als volgt:

Oriëntatie
Wij geven duidelijkheid over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt. De kosten van het oriëntatiegesprek nemen wij voor onze rekening. Als u na de oriëntatie besluit de volgende stap te nemen, maken wij samen met u een opdrachtbevestiging waarin onze werkzaamheden en kosten nauwkeurig zijn omschreven.

Inventarisatie
Wij inventariseren samen met u uw persoonlijke situatie, wensen en de eventuele risico’s waar u mee te maken heeft. Ook gaan wij na waar uw prioriteiten, doelstellingen en ambities liggen.

Analyse en Advies
Na de inventarisatie gaan wij de gegevens analyseren. Wij toetsen de bestaande regelingen en de haalbaarheid van uw doelstellingen. Aan de hand hiervan maken wij een eerste opzet van het adviesrapport waarbij wij de mogelijke aandachtspunten binnen uw financiële en/of bedrijfssituatie aangeven. Vervolgens adviseren wij een oplossing die naar ons oordeel het beste aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden of bedrijfsrisico’s. Wij lichten deze oplossing toe en geven de voor- en nadelen ervan aan.

Bij complexe producten kijken wij onder andere naar de risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en naar uw pensioenwensen. Het resultaat is een advies toegesneden op uw persoonlijke situatie met, indien gewenst, een verzekering die het beste bij u past.

Bemiddeling
Als u zich tegen de gevolgen van bepaalde risico’s wilt verzekeren, bieden wij u hulp bij het kiezen van een product dat aansluit bij uw persoonlijke situatie. Bij sommige producten gaat u tenslotte een langdurige financiële verplichting aan. Wij geven goed onderbouwd aan welke oplossing, bij welke financiële instelling en tegen welke condities, het best past bij uw wensen en mogelijkheden.

Wanneer u de offerte(s) accepteert, verzorgen wij vervolgens alle contacten met de financiële instelling. Op die manier weet u zeker dat de door ons geadviseerde oplossing ook op correcte wijze wordt uitgevoerd.

Nazorg
Het advies dat wij opstellen, is gebaseerd op uw persoonlijke situatie, bedrijfssituatie, financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring.
 Wij kunnen ook periodiek controleren of de oplossingen nog steeds passen bij uw persoonlijke of bedrijfssituatie, die kan immers in de loop van de tijd veranderen.
Nazorg is in de meeste gevallen een vast onderdeel van het adviestraject, maar het kan zijn dat er voor nazorg extra kosten worden berekend. Of nazorg voor u extra kosten met zich meebrengt, bespreken wij vooraf met u en leggen wij schriftelijk met u vast.

Wat betaalt u voor onze werkzaamheden?

Als kantoor maken wij kosten. Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij van financiële instellingen ontvangen waar u, met onze begeleiding, een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘provisie’.
 De financiële instelling zal deze kosten bijna altijd verwerken in de prijs van het financiële product.
 Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u onze kosten rechtstreeks betaalt. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘declaratie’ of ‘fee’.
Als het gaat om complexe producten doen wij dit standaard, voor andere producten doen wij dit in overleg. In de meeste gevallen zal het tot gevolg hebben dat de prijs van het financiële product dat u aanschaft lager wordt. Ook combinaties van deze vergoedingen zijn binnen ons kantoor mogelijk.

Transparant
Of wij nu door de financiële instelling beloond worden of door u rechtstreeks, in beide gevallen ziet u wat onze beloning is voordat u besluit een financieel product via onze bemiddeling aan te schaffen.
 Ons standaard uurtarief is € 95,- exclusief btw. 
Voor advies en bemiddeling op het gebied van complexe verzekeringen werken wij met verschillende vaste tarieven, gebaseerd op ons uurtarief en de benodigde tijdsbesteding. Vooraf bepalen wij samen met u welke werkzaamheden wij gaan verrichten en wat onze vergoeding daarvoor is.

Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) werken wij met een éénmalige fee voor de advies- en bemiddelingswerkzaamheden en een abonnement voor de doorlopende beheerwerkzaamheden.
 De daarbij behorende werkzaamheden en tarieven staan vermeld in de opdracht tot dienstverlening AOV.
In bepaalde situaties moeten wij onze vergoeding verhogen met 21% btw. Dit is met name het geval als u ons om advies vraagt, zonder dat u een product via ons afsluit en dat vooraf aan ons kenbaar heeft gemaakt. Het standaard uurtarief wordt dan € 114,95. Voor een uitgebreide toelichting op onze tarieven verwijzen wij u naar onze tariefkaart.

Wat vragen wij van u?
U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij zijn wel afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan de verzekeringsmaatschappij het recht hebben om bij schade niet of niet geheel te vergoeden. Om ons advies goed onderbouwd en compleet te maken, is het belangrijk dat u ons op de hoogte stelt van eventueel elders lopende financiële producten.

Ook verwachten wij dat u veranderingen, die van invloed zijn op uw financiële producten, aan ons doorgeeft. Dit kunnen veranderingen in uw persoonlijke situatie zijn (bijvoorbeeld samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden van partner, verhuizing, verbouwing of relevante wijzigingen in uw inkomen) of in uw zakelijke situatie (verhuizing, uitbreiding, hoedanigheidsomschrijving). Hiermee stelt u ons in staat uw polissen en/of overige financiële producten aan uw nieuwe situatie aan te passen.
Ook onjuistheden in stukken die u rechtstreeks van de financiële instelling ontvangt, vernemen wij graag zo snel mogelijk van u.
 In geval van twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen. Uiteraard gaan wij met alle informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk om.

Als u van ons informatie ontvangt
Wij besteden de uiterste zorg aan de informatie en documenten die u van ons ontvangt. Controleer echter altijd ook zelf de polissen en andere contracten om te zien of deze zijn opgesteld volgens uw wensen en de door u verstrekte gegevens. Lees ook de andere informatie die wij u verstrekken aandachtig zodat u uw financiële situatie nog beter kunt afstemmen op de actuele ontwikkelingen en voordelen die daaruit voortvloeien.

Hoe kunt u uw premiebetalingen voldoen?
Premiebetalingen vinden plaats via incasso door onze serviceprovider Cascade Verzekeringsgroep of door de verzekeringsmaatschappij. Als er kosten verbonden zijn aan periodieke premiebetalingen, dan wordt u daarover vooraf ingelicht. Het is belangrijk dat u de premies op tijd betaalt. Als u dit niet doet, is er in principe geen dekking en zal de verzekeringsmaatschappij bij schade niet uitkeren. Ook kunnen de dan nog openstaande premietegoeden alsnog gerechtelijk worden geïncasseerd. De bijkomende kosten worden dan bij u in rekening gebracht. Kijk voor meer details in de betreffende polisvoorwaarden. Wanneer u op grond van de polisvoorwaarden recht heeft op gehele of gedeeltelijke premieteruggave, zullen wij namens u in overleg treden met de verzekeringsmaatschappij.

Wat kunnen wij nog meer voor u doen?

Wij gaan er van uit dat onze dienstenwijzer u voldoende inzicht en vertrouwen geeft in onze dienstverlening en werkwijze. Echter kunnen wij hier nooit volledig zijn. 
Heeft u vragen, aarzelt u dan niet om een verdere toelichting te vragen.

Wij zijn u graag van dienst!